Nhiệt độ hơi bão hòa trong lò hơi tầng sôi phụ thuộc vào áp suất vận hành của lò hơi. Hơi bão hòa là hơi nước ở trạng thái cân bằng với nước lỏng ở cùng một áp suất và nhiệt độ. Khi áp suất tăng, nhiệt độ bão hòa cũng tăng theo.

Dưới đây là một số mức áp suất và nhiệt độ bão hòa tương ứng:

  • 1 bar (100 kPa): Nhiệt độ bão hòa khoảng 100°C
  • 5 bar (500 kPa): Nhiệt độ bão hòa khoảng 151°C
  • 10 bar (1000 kPa): Nhiệt độ bão hòa khoảng 184°C
  • 20 bar (2000 kPa): Nhiệt độ bão hòa khoảng 212°C
  • 50 bar (5000 kPa): Nhiệt độ bão hòa khoảng 263°C
  • 100 bar (10000 kPa): Nhiệt độ bão hòa khoảng 311°C

Bảng nhiệt độ bão hòa theo áp suất

Áp suất (bar) Nhiệt độ bão hòa (°C)
1 100
5 151
10 184
20 212
50 263
100 311

Để xác định nhiệt độ hơi bão hòa cụ thể trong lò hơi tầng sôi, bạn cần biết áp suất vận hành của lò hơi. Các thông số này thường được ghi rõ trong tài liệu kỹ thuật hoặc bảng điều khiển của lò hơi.

Cách xác định nhiệt độ bão hòa

  1. Từ bảng nhiệt độ – áp suất bão hòa: Sử dụng bảng nhiệt độ – áp suất bão hòa để tra cứu nhiệt độ tương ứng với áp suất vận hành của lò hơi.
  2. Sử dụng công thức: Công thức Clausius-Clapeyron có thể được sử dụng để tính toán nhiệt độ bão hòa, nhưng thường không cần thiết trong các ứng dụng thực tế do có sẵn các bảng tra cứu.

Việc duy trì đúng nhiệt độ bão hòa là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và an toàn của lò hơi tầng sôi.

Bài viết: Ths. Nguyễn Trọng Thuật