1. Lái xe nâng: xe nâng hàng, xe nâng người, thang nâng.

2. Xe công trình: xe cuốc, xe xúc lật, xe ủi, xe lu, xe san, xe đầm….