Các tình huống mô phỏng thực tế trong chương 5

TÌNH HUỐNG 74:

TÌNH HUỐNG 75:

TÌNH HUỐNG 76:

TÌNH HUỐNG 77:

TÌNH HUỐNG 78:

TÌNH HUỐNG 79:

TÌNH HUỐNG 80:

TÌNH HUỐNG 81:

TÌNH HUỐNG 82:

TÌNH HUỐNG 83:

TÌNH HUỐNG 84:

TÌNH HUỐNG 85:

TÌNH HUỐNG 86:

TÌNH HUỐNG 87:

TÌNH HUỐNG 88:

TÌNH HUỐNG 89:

TÌNH HUỐNG 90: