Contents

[305] Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 1 và 3.

4. Cả ba biển.

[306] Biển nào cấm ô tô tải?

1. Cả ba biển.

2. Biển 2 và 3.

3. Biển 1 và 3.

4. Biển 1 và biển

* Mẹo 6: Câu hỏi “cấm xe tải, xe gắn máy” => Đáp án cuối. “Không cấm xe tải”=> đáp án 1.

[307] Biển nào cấm máy kéo?

1. Biển 1.

2. Biển 2 và biển 3.

3. Biển 1 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 2: P.106 “Cấm xe ô tô tải” sẽ cấm cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng;

Biển 3: P.109 “Cấm máy kéo” nên Biển 2 và Biển 3 là đáp án đúng.

* Mẹo 7: Câu hỏi “Cấm máy kéo” => đáp án có từ Biển 2 và 3 hoặc nếu không có ta chọn đáp án có từ “cả”.

[308] Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

1. Biển 1 và Biển 2

2. Biển 1 và biển 3.

3. Biển 2 và 3.

Giải thích:

Biển 1: P.104 “Cấm mô tô” thì cấm cả mô tô 3 bánh.

Biển 2: P.103a “Cấm ô tô” và cấm cả phương tiện 3 bánh đi vào.

* Mẹo 8: Cấm mô tô 2, 3 bánh=> đáp án 1. Ngược lại, Mô tô 2, 3 bánh được đi vào=> đáp án 3. Nhớ: Cấm thì đ/a 1 & Được thì đ/a 3.

[309] Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả hai biển

Giải thích:

Biển 1: P.104 “Cấm mô tô” và

Biển 2: P.103a “Cấm ô tô” không cấm xe gắn máy (không phải mô tô).

Nên cả 2 biển đều cho phép xe gắn máy đi vào.

[310] Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

1. Biển 1

2. Biển 2.

3. Biển 3.

* Mẹo 8: Cấm mô tô 2, 3 bánh=> đáp án 1. Ngược lại, Mô tô 2, 3 bánh được đi vào=> đáp án 3. Nhớ: Cấm thì đ/a 1 & Được thì đ/a 3.

[311] Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

1. Không biển nào

2. Biển 1 và biển 2.

3. Biển 2 và 3

4. Cả ba biển.

* Mẹo 8: Cấm mô tô 2, 3 bánh=> đáp án 1. Ngược lại, Mô tô 2, 3 bánh được đi vào=> đáp án 3. Nhớ: Cấm thì đ/a 1 & Được thì đ/a 3.

[312] Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

1. Biển 1 và 2

2. Biển 2.

3. Biển 1 và 3

4. Biển 2 và 3.

Giải thích:

Biển 1: DP.133 “Hết cấm vượt”;

Biển 2: P.125 “Cấm vượt”;

Biển 3: P.126 “Cấm ô tô tải vượt.

Vậy chỉ có biển 2 cấm ô tô con vượt.

Mẹo 13: Một số câu hỏi về Ô TÔ CON VƯỢT: => Nếu đáp án có chữ “và”: chọn 1 và 3; => Nếu đáp án không có chữ “và”: chọn 2.

[313] Biển nào không cho phép ô tô con được vượt?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 3.

Giải thích:

Biển 1: DP.133 “Hết cấm vượt”; Biển 2: P.125 “Cấm vượt”; Biển 3: P.126 “Cấm ô tô tải vượt. Vậy chỉ có biển 2 cấm ô tô con vượt.

Mẹo 13: Một số câu hỏi về Ô TÔ CON VƯỢT: => Nếu đáp án có chữ “và”: chọn 1 và 3; => Nếu đáp án không có chữ “và”: chọn 2.

[314] Biển nào cấm ô tô tải vượt?

1. Biển 1.

2. Biển 1 và biển 2.

3. Biển 1 và 3.

4. Biển 2 và 3.

Giải thích:

Biển 1: DP.133 “Hết cấm vượt”; Biển 2: P.125 “Cấm vượt”; Biển 3: P.126 “Cấm ô tô tải vượt.

* Mẹo 6: Câu hỏi “cấm xe tải, xe gắn máy” => Đáp án cuối. “Không cấm xe tải”=> đáp án 1.

[315] Biển nào cấm xe tải vượt?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả hai biển.

* Mẹo 6: Câu hỏi “cấm xe tải, xe gắn máy” => Đáp án cuối. “Không cấm xe tải”=> đáp án 1.

[316] Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

Mẹo 13: Một số câu hỏi về Ô TÔ CON VƯỢT: => Nếu đáp án có chữ “và”: chọn 1 và 3; => Nếu đáp án không có chữ “và”: chọn 2.

[317] Biển nào cấm quay xe?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Không biển nào.

4. Cả hai biển.

Giải thích:

Biển 1: P.123a “Cấm rẻ trái” không cấm quay đầu xe;

Biển 2: P.124a “Cấm quay xe” không cấm rẽ trái.

[318] Biển nào cấm rẽ trái?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả hai biển.

Giải thích:

Biển 1: P.123a “Cấm rẻ trái” không cấm quay đầu xe;

Biển 2: P.124a “Cấm quay xe” không cấm rẽ trái.

[319] Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

1.Biển 1.

2. Biển 2.

3. Không biển nào.

Giải thích:

Biển 1: P.123a “Cấm rẻ trái” không cấm quay đầu xe;

Biển 2: P.124a “Cấm quay xe” không cấm rẽ trái.

[320] Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả hai biển.

Giải thích:

Biển 1: P.123a “Cấm rẻ trái” không cấm quay xe;

Biển 2: P.124e “Cấm rẽ trái và quay xe”.

[321] Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 2 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: P.123b “Cấm rẽ phải”;

Biển 2: 124d “Cấm rẽ phải và quay xe”; Biển 3: 124f “Cấm ô tô rẽ phải và quay xe” nên Biển 3 chỉ cấm ô tô rẽ phải.

* Mẹo 10: ta thấy 3 biển mũi tên đen, nếu câu hỏi có chữ “và” chọn ý 3, còn lại chọn ý 1.

[322] Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

1. Biển 1 và 2

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 2 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: P.123a “Cấm rẽ trái”;

Biển 2: 124c “Cấm rẽ trái và quay xe”; Biển 3: 124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay xe” nên Biển 3 chỉ cấm ô tô rẽ trái.

* Mẹo 10: ta thấy 3 biển mũi tên đen, nếu câu hỏi có chữ “và” chọn ý 3, còn lại chọn ý 1.

[323] Biển nào cấm ô tô quay đầu?

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 2 và 3.

4. Không biển nào.

Giải thích:

Biển 1: P.124b “Cấm ô tô quay đầu xe”;

Biển 2: P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe”’;

Biển 3: P.103b “Cấm ô tô rẽ phải”-> Biển này không cấm quay đầu.

* Mẹo 10: ta thấy 3 biển mũi tên đen, nếu câu hỏi có chữ “và” ta chọn ý 3, còn lại chọn ý 1.

[324] Biển nào cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 3

4. Biển 1 và 3.

Giải thích:

Biển 1: P.124b “Cấm ô tô quay xe”;

Biển 2: P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay xe”;

Biển 3: P.124f “Cấm ô tô rẽ phải và quay xe”.

* Mẹo 10: ta thấy 3 biển mũi tên đen, nếu câu hỏi có chữ “và” chọn ý 3, còn lại chọn ý 1.

[325] Biển nào cấm xe Taxi mà không cấm các phương tiện khác?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Không biển nào.

[326] Biển nào cho phép xe rẽ trái?

1. Biển 1.

2. Biển 2

3. Không biển nào.

Giải thích:

Theo QCVN41: 2019 thì Biển 2: I.410 “Khu vực quay xe” chỉ dẫn khu vực được quay đầu xe. Biển này thuộc nhóm biển chỉ dẫn nên KHÔNG cấm rẽ trái.

[327] Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả 2 biển

Giải thích:

Biển 1: P123a “Cấm rẽ trái” không cấm quay đầu xe;

Biển 2: I.410 “Khu vực quay xe”.

=> Cả hai biển cho phép quay đầu xe.

[328] Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

1. Biển 1

2. Biển 2.

3. Cả hai biển.

Giải thích:

Biển 1: P.123a “Cấm rẻ trái” không cấm quay đầu xe;

Biển 2: R.301e đặt trước ngã ba ngã tư chỉ được rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư phía sau mặt biển nên không thể quay đầu xe.

[329] Biển nào là biển “cấm đi ngược chiều”?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: P.101 “Đường cấm”;

Biển 2: P.102 “Cấm đi ngược chiều”;

Biển 3: P.103a “Cấm đỗ xe”.

* Mẹo 9: Nếu thấy biển dấu trừ thì chọn luôn đáp án có chữ “và”, các câu còn lại chọn đáp án 2.

[330] Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 1 và 2.

Giải thích:

Biển 1: P.101 “Đường cấm”;

Biển 2: P.102 “Cấm đi ngược chiều” cấm đi vào theo chiều đặt biển;

Biển 3: P.103a “Cấm đỗ xe”.

* Mẹo 9: Nếu thấy biển dấu trừ thì chọn luôn đáp án có chữ “và”, các câu còn lại chọn đáp án 2.

[331] Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

1. Biển 1.

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 2 và 3.

4. Biển

Giải thích:

Biển 1: P.301a “Cấm đỗ xe” bất kỳ ngày nào;

Biển 2: P.301b “Cấm đỗ xe” vào ngày lẻ;

Biển 3: P.301c “Cấm đỗ xe” vào ngày chẵn;

* Mẹo 3: Thấy 3 biển màu xanh dừng,đỗ => Ngày lẻ ý 1, Chẵn ý 2.

[332] Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 2.

3. Biển 2 và 3.

4. Biển

Giải thích:

Biển 1: P.301a “Cấm đỗ xe” bất kỳ ngày nào;

Biển 2: P.301b “Cấm đỗ xe” vào ngày lẻ;

Biển 3: P.301c “Cấm đỗ xe” vào ngày chẵn;

* Mẹo 3: Thấy 3 biển màu xanh dừng,đỗ => Ngày lẻ ý 1, Chẵn ý 2.

[333] Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

1. Biển 1.

2. Biển 2

3. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: P.101 “Đường cấm” không cấm xe ưu tiên;

Biển 2: R122 “Dừng lại” áp dụng cho cả xe ưu tiên;

Biển 3: P.102 “Cấm đi ngược chiều” không áp dụng với xe ưu tiên;

* Mẹo 9: Nếu thấy biển dấu trừ thì chọn luôn đáp án có chữ “và”, các câu còn lại chọn đáp án 2.

[334] Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

1. Biển 1

2. Biển 2.

3. Cả hai biển.

Giải thích:

Biển 1: P.101 “Đường cấm” không cấm xe ưu tiên;

Biển 2: R122 “Dừng lại” áp dụng cho cả xe ưu tiên;

[335] Biển nào là biển “cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 3

Giải thích:

Biển 1: P.106a “Cấm xe tải”;

Biển 2: P.106b “Cấm xe tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2.5 tấn”;

Biển 3: P.106c: “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”.

* Mẹo 5: Thấy hình xích lô, con ngựa, ly bia => Ý cuối.

[336] Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 3 .

4. Biển 1 và biển

* Mẹo 5: Thấy hình xích lô, con ngựa, ly bia => Ý cuối.

[337] Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển

* Mẹo 5: Thấy hình xích lô, con ngựa, ly bia => Ý cuối.

[338] Biển báo này có ý nghĩa gì?

1. Đường cấm súc vật vận tải hàng hoá.

2. Đường cấm súc vật vận tải hành khách.

3. Đường cấm súc vật vận tải hàng hoá hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi

* Mẹo 5: Thấy hình xích lô, con ngựa, ly bia => Ý cuối.

[339] Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

1. Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

2. Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

[340] Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

1. Được phép.

2. Không được phép

Từ khoá: “không được phép”

[341] Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển

[342] Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

1. Cho phép ô tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua.

2. Cho phép ô tô có tải trọng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

[343] Biển 3 có ý nghĩa như thế nào?

1. Cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn đi qua.

2. Hạn chế khối lượng hàng hoá chở trên xe.

3. Hạn chế tải trọng trên trục xe.

[344] Biển báo cấm máy kéo kéo theo rơ móoc?

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Cả hai biển.

Giải thích:

Biển 1: P.108 “Cấm ô tô kéo móoc”;

Biển 2: P.109 “Cấm máy kéo”;

* Mẹo 7: Câu hỏi “Cấm máy kéo” => đáp án có từ Biển 2 và 3 hoặc nếu không có ta chọn đáp án có từ “cả”.

[345] Khi gặp biển 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

1. Được đi vào.

2. Không được đi vào.

Giải thích:

Biển 1: P.108 “Cấm ô tô kéo móoc” không áp dụng với xe ô tô tải (không kéo rơ móoc).

[346] Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo móoc?

1. Biển 1 và 2

2. Biển 2 và 3.

3. Biển 1 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: P.108 “Cấm ô tô máy kéo” không áp dụng với ô tô tải không kéo rơ móoc;

Biển 2: P.109 “Cấm máy kéo” không áp dụng với xe ô tô tải;

Biển 3: P.103a “Cấm ô tô” thì cấm ô tô tải;

[347] Biển nào cấm máy kéo?

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 2 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: P.108 “Cấm ô tô máy kéo”;

Biển 2: P.109 “Cấm máy kéo”;

Biển 3: P.106a “Cấm ô tô tải” thì cấm máy kéo.

* Mẹo 7: Câu hỏi “Cấm máy kéo” => đáp án có từ Biển 2 và 3 hoặc nếu không có ta chọn đáp án có từ “cả”.

[348] Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

1. Được phép.

2. Không được phép.

Mẹo 12: Mũi tên ở biển phụ => chỉ hướng tác dụng của biển.

[349] Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

1. Có.

2. Không.

Mẹo 12: Mũi tên ở biển phụ => chỉ hướng tác dụng của biển.

[349] Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

1. Có.

2. Không.

Mẹo 12: Mũi tên ở biển phụ => chỉ hướng tác dụng của biển.

[350] Biển này có ý nghĩa gì?

1. Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi thẳng.

2. Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải

3. Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới.

[351] Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

1. Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.

2. Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.

3. Báo cấm dùng còi có độ vang xa

Giải thích:

Biển 1 là biển S.501 “Phạm vi tác dụng của biển” xác định chiều dài áp dụng biển chính từ đơi đặt biển.

* Mẹo 11: Chiều dài đoạn đường: mũi tên hướng lên

[352] Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

1. Được phép.

2. Không được phép.

Giải thích:

Biển 1 là biển S.501 “Phạm vi tác dụng của biển” xác định chiều dài áp dụng biển chính từ đơi đặt biển.

[353] Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 1 và 3

3. Biển 2 và 3.

Giải thích:

Biển chính là P.101 “Đường cấm”, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ. Nên biển 1 và biển 3 không áp dụng với xe mô tô.

* Mẹo 4: Thấy 3 biển tròn rỗng => Đáp án có chữ => ý 1, Biển => ý 2.

[354] Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

1. Biển 1.

2. Biển 2

3. Biển 3.

Giải thích:

Biển chính là P.101 “Đường cấm”, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ.

* Mẹo 4: Thấy 3 biển tròn rỗng => Đáp án có chữ => ý 1, Biển => ý 2.

[355] Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào

2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Giải thích:

Biển chính là P.101 “Đường cấm”, có biển phụ thì áp dụng cấm theo biển phụ.

* Mẹo 4: Thấy 3 biển tròn rỗng => Đáp án có chữ => ý 1, Biển => ý 2.